Servicevoorwaarden

1) Toepassingsgebied:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor hotelkamers voor accommodatie alsmede op alle overige diensten en leveringen die door het hotel aan de gast worden verricht.

1.2 Onderhuur of onderverhuur van de ter beschikking gestelde kamers is uitgesloten.

1.3 Algemene voorwaarden van de gast zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

2) Contractsluiting, partners, verjaringstermijn

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de gast. In dit kader stuurt het Schlosshotel Brilon-Wald een boekingsbevestiging.

2.2 Alle vorderingen tegen het Schlosshotel Brilon-Wald verjaren, tenzij ze berusten op opzet, één jaar na het ingaan van de verjaringstermijn, vorderingen tot schadevergoeding onafhankelijk van kennis verjaren na vijf jaar.

2.3 Personen onder de 18 jaar die alleen willen reizen, mogen geen geldige accommodatieovereenkomst aangaan. Dit kan alleen met toestemming van een wettelijke voogd. Om juridische redenen controleren wij uw identiteitskaart of paspoort bij het inchecken.

 

3) Diensten, prijzen, voorschotten, verrekening

3.1 Het Schlosshotel Brilon-Wald is verplicht de door de gast geboekte kamers beschikbaar te hebben en de overeengekomen diensten te verlenen. De gast verwerft niet het recht om bepaalde kamers ter beschikking te stellen.

3.2 De gast is verplicht voor de ter beschikking gestelde kamer en voor andere door hem gebruikte diensten te betalen tegen de geldende of overeengekomen prijs van het hotel. Dit geldt ook voor diensten en kosten die de gast maakt voor derden.

3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief eventuele wettelijke BTW.

3.4 De prijzen kunnen door het hotel worden gewijzigd als de gast daarna wijzigingen aanbrengt

  • het aantal geboekte kamers,
  • de prestaties van het hotel of
  • van de verblijfsduur van de gasten en het hotel stemt hiermee in.

3.5 Hotelfacturen zijn zonder aftrek betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling is het hotel gerechtigd een forfaitair bedrag (toeslag voor laattijdige betaling, administratiekosten) in rekening te brengen i. hv 25 euro betalen.

3.6 Het hotel heeft het recht om bij het sluiten van het contract een aanbetaling of borgsom van de klant te verlangen in de vorm van een creditcardgarantie, een aanbetaling of iets dergelijks. Het bedrag van het voorschot en de vervaldatum kunnen schriftelijk worden overeengekomen in het contract. Het hotel heeft ook het recht om op elk moment een tussentijdse factuur uit te reiken om eventuele vorderingen die tijdens het verblijf van de gast in het hotel zijn ontstaan, te allen tijde opeisbaar te maken en om onmiddellijke betaling te eisen.

3.7 In gerechtvaardigde gevallen, b.v. B. Indien de klant een betalingsachterstand heeft, is het hotel gerechtigd verdere diensten te weigeren.

3.8 De gast kan een claim van het hotel alleen verrekenen of verminderen met een onbetwiste of juridisch bindende claim.

 

4) Aankomst en vertrek

4.1 De geboekte kamers worden op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur ter beschikking gesteld. Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomsttijd is overeengekomen of de kamer vooruit is betaald, heeft het hotel het recht om na 18.00 uur geboekte kamers aan iemand anders toe te wijzen zonder dat de klant hieruit een claim op het hotel kan ontlenen.

4.2 Op de dag van vertrek dienen de kamers om 12.00 uur verlaten te zijn. Bij te late ontruiming rekent Schlosshotel Brilon-Wald tot 18:00 uur een vast tarief van 50% en vervolgens 100% van de prijs tot de volgende dag van ontruiming. Het is de gast toegestaan te bewijzen dat de schade minder was. De verlenging van de huurovereenkomst volgens §545 BGB wordt tegengesproken.

5) Opname door de gast / niet-gebruik van hoteldiensten

5.1 Voor ontbinding door de gast van het met Schlosshotel Brilon-Wald gesloten contract of voor een vrij herroepingsrecht is de schriftelijke toestemming van het hotel vereist. Als de toestemming wordt geweigerd, moet de overeengekomen prijs ook door de gast worden betaald als de contractuele diensten niet worden gebruikt en het Schlosshotel Brilon-Wald bereid en in staat is om de contractuele diensten te verlenen.

5.2 Bovenstaande compensatieregeling is van overeenkomstige toepassing indien de gast geen gebruik maakt van de geboekte kamer of de geboekte diensten zonder het hotel hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

5.3 Het staat het Schlosshotel Brilon-Wald vrij om de bespaarde kosten als gevolg van niet-gebruik of annulering toe te rekenen en de volgende vergoedingen van de gast te eisen voor de contractueel overeengekomen prijzen:

beste tarief

  • tot 18.00 uur op de dag van aankomst: kosteloos annuleren
  • na 18:00 uur: 90% van de totale prijs

Early bird en last minute tarief

  • Vanaf 60 dagen voor aankomst, 18 uur: 70% van de totaalprijs
  • Vanaf 21 dagen voor aankomst, 18 uur: 80% van de totaalprijs
  • Vanaf 7 dagen voor aankomst, 18 uur: 90% van de totaalprijs
  • Vanaf de dag van aankomst, 18:00 uur: 100% van de totaalprijs

De gast behoudt zich het recht voor om hogere besparingen in het Schlosshotel Brilon-Wald aan te tonen.

5.4 Contractuele of wettelijke herroepingsrecht blijft onaangetast.

 

6) Annulering door het hotel

6.1 Indien een gratis herroepingsrecht voor de gast is overeengekomen, is Schlosshotel Brilon-Wald ook gerechtigd om het contract binnen de overeengekomen termijn te herroepen als er vragen zijn van andere gasten over de geboekte kamers en de gast niet definitief bevestigt de boeken wanneer daarom wordt gevraagd.

6.2 Indien een overeengekomen vooruitbetaling of borg niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt betaald, heeft het hotel tevens het recht om zich uit het contract terug te trekken.

6.3 Het buitengewone herroepingsrecht blijft onaangetast door bovenstaande regelingen.

6.4 Het Schlosshotel Brilon-Wald behoudt zich het recht voor om reserveringen van gasten binnen 48 uur te annuleren.

 

7) Aansprakelijkheid van het hotel

7.1 Aanspraken van de gast op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn schade als gevolg van verwijtbaar letsel aan leven of gezondheid en andere typische contractuele verplichtingen als het Schlosshotel Brilon-Wald of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent verantwoordelijk is voor plichtsverzuim, evenals andere schade die voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatigheid plichtsverzuim door het Schlosshotel Brilon-Walds of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent.

7.2 Het hotel is jegens de gast aansprakelijk voor meegebrachte zaken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Voor het overige is 7.1 van overeenkomstige toepassing.

7.3 Claims van de gast wegens verlies, vernietiging of beschadiging van meegebrachte zaken moeten onmiddellijk aan het Schlosshotel Brilon-Wald worden gemeld.

7.4 Het gratis parkeren van voertuigen op de parkeerplaats van Schlosshotel Brilon-Wald vormt geen bewaarovereenkomst. Aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde voertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het terrein van het Schlosshotel Brilon-Wald is uitgesloten. Voor het overige is 7.1 van overeenkomstige toepassing.

7.5 Achtergebleven zaken worden uitsluitend op verzoek, risico en kosten van de klant verzonden. Het hotel bewaart de spullen drie maanden. Als er geen herkenbare waarde is, behoudt het hotel zich het recht voor om deze na de deadline te vernietigen.

 

8) Slotbepalingen

8.1 Wijzigingen van of aanvullingen op de tussen Schlosshotel Brilon-Wald en de gast gesloten overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden; dit geldt ook voor een overeenkomst exclusief de schriftelijke vorm.

8.2 Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank is de zetel van het Schlosshotel Brilon-Wald.

8.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden nietig of ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de nietige of ineffectieve regelingen moeten de wettelijke regelingen worden toegepast voor zover deze partijen het dichtst benaderen.